KIẾN TRÚC TÂN THỜI ĐẠI

Kiến trúc Tân Thời Đại chia thành 4 văn phòng chính. Mỗi văn phòng đảm nhiệm một nhiệm vụ chuyên sâu riêng. Hoạt động độc lập và tự chủ về doanh thu